Jak uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego?

Historie rodzinne mogą się różnie potoczyć i nie zawsze kończą się happy endem. Początkowo płomienne uczucie przygasa, a w życiu codziennym pojawiają się nieporozumienia. Z czasem przybierają one na sile i znajdują swój finał na sali sądowej podczas sprawy rozwodowej. Jeśli w związku urodziły się dzieci, oznacza to zwykle dla jednego z rodziców konieczność płacenia alimentów. Jak pokazują statystyki, ściągalność tych należności nie wygląda zbyt dobrze. W połowie zeszłego roku ponad 300 tys. osób nie płaciło alimentów, a ich dług wynosił łącznie niemal 12 miliardów złotych! 5% na liście alimentacyjnych dłużników stanowią matki, a 95% ojcowie. Co zrobić, gdy należne pieniądze wciąż się nie pojawiają, a są potrzebne na już? Ratunkiem może okazać się pomoc udzielona przez państwowy Fundusz Alimentacyjny. W dzisiejszym wpisie dowiesz się, czym on jest i jak można uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego.

Czym jest Fundusz Alimentacyjny?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi tzw. Fundusz Alimentacyjny. Przyznaje on świadczenia alimentacyjne na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz. U z 2017 r. poz. 489, z późn. zm.).

Sam Fundusz Alimentacyjny powstał już w 1975. W roku 2003 został zlikwidowany przez rząd, ale w 2008 roku ponownie powołano go do życia. Fundusz alimentacyjny ma za zadanie wypłatę zasądzonych alimentów rodzinie, w której płatnicy alimentacyjni okazali się niewypłacalni lub uchylają się od ich płacenia.

Rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia i jego wypłata są zadaniami zleconymi gminie. Na ich realizację otrzymują one z budżetu państwa środki w formie dotacji celowej. Wnioski o objęcie rodziny świadczeniem można odebrać w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej lub pobrać z ich stron internetowych.

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje w wysokości aktualnie przyznanych alimentów, ale nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego są tzw. pomocą zwrotną. Oznacza to, że w czasie udzielania świadczenia gmina prowadzi działania mające na celu wyegzekwowanie należnych pieniędzy od dłużnika alimentacyjnego.

Nawet po ustaniu okresu pobierania przez dziecko świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego gmina może wyegzekwować pieniądze od dłużnika. Ma ponadto prawo zgłosić dłużnika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczej (BIG), co spowoduje, że trafi on na listę dłużników.

Zasady przyznawania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Komu przysługuje świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego?

O alimenty z Funduszu Alimentacyjnego może ubiegać się rodzic, który posiada odpowiedni tytuł wykonawczy, czyli wyrok o przyznaniu alimentów zatwierdzony przez sąd, jeśli ich ściągnięcie okazało się bezskuteczne.

Uznaje się je za bezskuteczne, gdy przez ostatnie dwa miesiące komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu bieżących i zaległych zobowiązań alimentacyjnych. Komornik poświadcza to odpowiednim dokumentem.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się także brak możliwości prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Polski. I to już na etapie samego wszczęcia postępowania.

Uprawniony może ubiegać się o wypłaty świadczenia alimentacyjnego do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Gdy dziecko uczy się w szkole wyższej, to górny limit wieku wynosi 25 lat. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka, alimenty przyznawane są bezterminowo.

Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona (tj. dziecko dłużnika alimentacyjnego) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub zawarła związek małżeński.

Kryterium dochodowe w Funduszu Alimentacyjnym

Od 2008 roku kryterium dochodowe dla świadczeń alimentacyjnych z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 725 zł na osobę (czyli np. 1450 zł na rodzica z jednym dzieckiem). Po wprowadzeniu zmian proponowanych przez MRPiPS ma ono wzrosnąć o 75 zł (do 800 złotych na osobę). Nowa stawka będzie obowiązywać od października 2019. Jest to początek nowego okresu świadczeniowego 2019/2020.

Stawka progowa jest dość problematyczna. Od dekady nie rosła, w przeciwieństwie do płac na rynku pracy. To dobrze, że doszło do jej podwyższenia. Jednak zaproponowana przez rząd podwyżka nie koreluje ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia na rynku pracy. Rodzi to absurdalne sytuacje, gdy rodzina z samotnym rodzicem i jednym dzieckiem nie dostaje wsparcia, ponieważ przekracza wymagany limit o kilka złotych.

Różne środowiska postulują, aby wprowadzić do ustawy zasadę “złotówka za złotówkę”. Wtedy po przekroczeniu dochodu wymaganego do uzyskania świadczenia alimentacyjnego istniałoby prawo do jego pobierania, tyle że w proporcjonalnie pomniejszonej wysokości. Póki co jednak nie wzięto takiego rozwiązania pod uwagę.

Czym jest Fundusz Alimentacyjny? Jak można uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego? #blog #porady #życie #rodzina #rodzic #dzieci #pomoc #alimenty #rozwód #kobiecefinanse #finanse #finanseosobiste
Fundusz Alimentacyjny – jak uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego?

Jak uzyskać alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?

Potrzebne dokumenty

A) Wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Powinien on zawierać m.in.:

 • dane dotyczące członków rodziny mających zostać objętymi wsparciem, w tym m.in.: imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, NIP;
 • oświadczenie wnioskodawcy dotyczące dłużnika alimentacyjnego: o jego miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej;
 • oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu komornikowi niezbędnych informacji do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu.

B) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny (stwierdzające, co wlicza się do dochodu)

 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (np. stypendia), osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 • jeżeli ktoś z rodziny prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu: zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o formie, wysokości i stawce opłacanego podatku,
 • dla osoby posiadającej gospodarstwo rolne: zaświadczenie albo oświadczenie o jego wielkości w roku poprzedzającym okres przysługiwania świadczenia lub nakaz płatniczy za ten rok.

C) Zaświadczenie komornika o całkowitej albo częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, powodach tej bezskuteczności i działaniach podjętych w celu wyegzekwowania alimentów.

D) Jeżeli dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą: informacja właściwego sądu o podjęciu czynności dochodzenia świadczenia lub niepodjęciu tych czynności przez brak możliwości wskazania miejsca zamieszkania dłużnika.

E) Zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do otrzymania alimentów do szkoły lub szkoły wyższej.

F) Jeżeli osoba uprawniona do otrzymywania alimentów jest pod opieką wyznaczonego opiekuna prawnego: orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej do pobierania świadczenia.

G) Dokumenty potwierdzające zasądzenie alimentów.

 • potwierdzenia przelewów / przekazy dokumentujące:
  • faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,
  • wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • odpisy:
  • podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu o przyznaniu alimentów,
  • postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty,
  • protokołu zawierającego treść ugody sądowej / ugody zawartej przed mediatorem dotyczący zasądzenia alimentów na rzecz osób w rodzinie albo poza rodziną.

Aktualne wzory wymaganych dokumentów można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Gdzie złożyć dokumenty wymagane do przyznania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?

 • Osobiście – w siedzibie miejskiego/gminnego centrum świadczeń pomocy społecznej (GOPS/MOPS). Placówkę właściwą dla Twojego miejsca zamieszkania znajdziesz w internetowym Rejestrze Jednostek Pomocy Społecznej.
 • Wysyłając komplet dokumentów do odpowiedniej placówki za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 • Składając wniosek na łamach rządowego portalu informacyjno-usługowego: www.empatia.mrpips.gov.pl
 • Za pośrednictwem ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Jako że wraz z wprowadzeniem przez rząd tzw. pakietu alimentacyjnego pojawiło się w polskim prawie sporo zmian, mających na celu zwiększyć współczynnik ściągalności alimentów, spodziewajcie się na łamach bloga Kobiece Finanse kolejnych wpisów traktujących o tej tematyce.

Jeśli jesteś osobą dotkniętą problemem niemożności wyegzekwowania należnych Ci alimentów, zapoznaj się również z działaniami stowarzyszenia Alimenty to nie prezenty.

Podobał Ci się ten wpis? Uważasz go za przydatny? Chcesz mnie wesprzeć?
Będzie mi niezmiernie miło, jeśli podzielisz się nim ze znajomymi!
Nieco niżej znajdziesz przyciski do udostępniania artykułu w różnych serwisach internetowych. Dla Ciebie to jeden klik, który trwa chwilę, a dla mnie szansa na dotarcie z wartościowymi treściami do nowych odbiorców 🙂 DZIĘKUJĘ!

Zapraszam Cię też do polubienia bloga Kobiece Finanse na Facebooku oraz śledzenia go na Twitterze lub obserwowania na Instagramie. Jestem również obecna na platformie Pinterest.

Najbardziej zachęcam jednak do zapisania się na mój newsletter. Wtedy zawsze będziesz na bieżąco z nowymi wpisami, ciekawostkami, wartymi odnotowania wydarzeniami i poradami 🙂

Absolwentka germanistyki oraz informatyki i ekonometrii. Propagatorka idei edukacji finansowej. Pomaga kobietom zdobyć pewność siebie w obchodzeniu się z pieniędzmi, wspiera je w budowaniu własnej stabilności i niezależności finansowej. Autorka poradników "Pieniądze dla Pań" oraz "Kariera dla Pań". Zawodowo związana z branżą IT, gdzie pracowała jako twórczyni stron internetowych, kierowniczka projektów, scrum master i dyrektorka finansowa.

2 komentarze do “Jak uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego?”

 1. Jestem dzieckiem alimenciarza. Mało co mnie tak wkurza, jak “tatusiowie” od święta.
  Wiem, że w naszym kraju nie brakuje mamuś – cwaniaczek, których celem istnienia wydaje się wyłudzenie od kogo się da i co tylko się da; ale tak samo nie brakuje dupków nie poczuwających się do odpowiedzialności za swoje potomstwo. Gorzej, u nas unikanie komornika alimentacyjnego uważane jest za coś godnego pochwały 🙁
  Tacy ludzie to najgorszy typ człowieka, jaki chodzi po świecie…
  Mama nigdy nie korzystała z Funduszu, bo ojciec “tylko” się spóźniał z tymi marnymi groszami, jakie miał płacić. A miał lepszego prawnika w sądzie po prostu. Nawet te grosze na jedzenie dla dziecka nie starczały. Nie mówiąc o innych potrzebach, szkole, ubraniu, miejscu do mieszkania… to nam w ogromnym wysiłku zapewniła mama. Ale nie musiałaby gdyby w naszym kraju, w naszej kulturze piętnowano ludzi, którzy nie poczuwają się do odpowiedzialności za własne potomstwo.
  Ech, temat bolesny dla mnie, ale na samą myśl o alimenciarzach coś mnie trafia. Dobrze, że Fundusz wrócił, bo parę lat temu gdy został zlikwidowany wiele dzieci mogło pomarzyć o znośnych warunkach.

  Odpowiedz
 2. Odnośnie proporcji, jest tylu dłużników-mężczyzn bo:
  – mężczyznom praktycznie nie przyznaje się opieki nad dziećmi (co samo w sobie moim zdaniem jest głęboko niesprawiedliwe)
  – wysokość alimentów ustalana jest raz, na podstawie dochodów w chwili przyznania i nie jest obniżana w sytuacji pogorszenia sytuacji materialnej.
  Oczywiście, mogłoby to doprowadzić do patologii w postaci ukrywania dochodów, ale nie tak rzadkie są sytuacje kiedy alimenty zasądzone X lat temu przekraczają obecne dochody, a jeszcze oprócz zapłacenia alimentów z czegoś trzeba się utrzymać. Nie jest to temat prosty, ale to też nie tak że zawsze jest zła wola po drugiej stronie, tylko w sytuacji rozstania jakoś tak ciężko nieraz spojrzeć na dobrą wolę i faktyczne starania drugiej strony.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz